Događaji u 2017. godini

Događaji u 2017. godini

06.10.2017. godine držana je 55. sjednica Upravnog odbora sa slijedećim glavnim tačkama dnevnog reda:

 -Budžetski zahtjev za dodjelu sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za federalni fond solidarnosti za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu

-Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Cjenovnika zdravstvenih usluga koje se finansiraju sredstvima fonda federalne solidarnosti

-Donošenje Odluke o usvajanju Programa zdravstvene zaštite koji se finansira sredstvima federalnog fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu sa Planom obima zdravstvenih usluga koje se finansiraju sredstvima fonda federalne solidarnosti za 2018. godinu

-Donošenje Odluke o usvajanju:

a. Finansijskog plana Zavoda za 2018. godinu

b. Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2018. godinu

-Donošenje Odluke o načinu izvršavanja finansijskog plana Zavoda za 2018. godinu

-Donošenje Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki za 2018. godinu:

a. koje se finansiraju iz sredstava federalnog fonda solidarnosti

b. koje se finansiraju iz sredstava obezbijeđenih za rad stručne službe

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o realizaciji Godišnjeg plana rada Zavoda za period VII-IX 2017. godine 

 

28.07.2017. godine održana je 54. sjednica Upravnog odbora sa slijedećim  najznačajnim  tačkama dnevnog reda:

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o ostvarivanju i utrošku sredstava po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje osiguranika na radu u inozemstvu za period 01.01. - 30.06.2017. godine

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o liječenju osiguranih lica u inostranstvu u periodu 01.01. - 30.06.2017. godine

-Donošenje Odluke o usvajanju:

a. Izvještaja o izvršenju finansijskog plana Zavoda za period 01.01. -30.06.2017. godine

b. Izvještaja o izvršenju finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za period  01.01. -30.06.2017. godine

-Donošenje Odluke o usvajanju Obračunsa sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o realizaciji Godišnjeg plana rada Zavoda za period april-juni (II kvartal) 2017. godine 

 

09.06.2017. godine održana je 53. sjednica Upravnog odbora sa slijedećim najznačajnim  tačkama dnevnog reda:

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o potrošnji lijekova za 2016. godinu i Analize potrošnje lijekova za liječenje malignih tumora u periodu I-XII mjesec 2016. godine

-Usvajanje Izvještaja o radu Komisija Zavoda u 2016. godini

-Donošenje Odluke o imenovanju:

a. Komisije za usaglašavanje i koordiniranje akcije za sprovođenje dogovorene politike u oblasti zdravstvene zaštite osiguranih lica u slučajevima iz člana 2 Sporazuma o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada

b. Komisije za rješavanje predmeta iz sukoba nadležnosti za primjenu ugovora o socijalnom osiguranju sa Republikom Hrvatskom

 

24.02.2017. godine održana je 52. sjednica Upravnog odbora sa glavnim tačkama:

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o liječenju osiguranih lica u inostranstvu u periodu 01.01.2016 - 31.12.2016.

-Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg obračuna Zavoda za 2016. godinu

-Donošenje Odluke o dopunama cjenovnika zdravstvenih usluga koje se finansiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti

-Donošenje Odluke o usvajanju Inicijalnog trogodišnjeg plana rada Zavoda za period 2018 - 2020. godina

-Tekuća pitanja

 

 

30.01.2017. godine održana je 51. sjednica Upravnog odbora sa glavnim tačkama:

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o ostvarenju i utrošku sredstava po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje uposlenika na radu u inostranstvu u periodu 01.01.2016 - 31.12.2016.

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenom popisu sa stanjem na dan 31.12.2016.g.

-Donošenje Odluke o izdvajanju sredstava za kapitalne izdatke u 2016. godini

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Zavoda za 2016. godinu

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o provođenju postupaka javnih nabavki za period 01.01.2016 - 31.12.2016.

-Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu interne revizije za 2016. godinu

-Tekuća pitanja