Informacija o provedenim aktivnostima vezanim za liječenje oboljelih od metastatskog melanoma

Informacija o provedenim aktivnostima vezanim za liječenje oboljelih od metastatskog melanoma

Upravno vijeće Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja donijelo je Odluku o rasporedu viška prihoda nad rashodima po Godišnjem obračunu Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, za 2017. godinu, u okviru koje su izdvojena i sredstva namijenjena za liječenje oboljelih od metastatskog melanoma u 2018.godini, u iznosu od 2.500.000 KM,

U skladu sa Pravilnikom o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade Liste lijekova Fonda solidarnosti Federacije BiH, kao i korištenju lijekova sa Liste sa Liste lijekova Fonda solidarnosti Federacije BiH, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH imenovao je, uz prethodnu saglasnost federalnog ministra zdravstva, Komisiju za uvođenje osiguranika u pravo korištenja lijekova za liječenje metastatskog melanoma.

Zavod je proveo postupke nabavke lijekova za metastatski melanom koji su posljednjom Odlukom o Listi lijekova koji se finansiraju iz sredstava Fonda solidarnosti FBiH uvršteni u grupu lijekova, Poseban program.

U cilju izdavanja saglasnosti od strane imenovane Komisije, u skladu sa Uputstvom o primjeni Odluke o Listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije BiH, od nadležnih zdravstvenih ustanova zatražena su najnovija Konzilijarna mišljenja za svakog pacijenta posebno, koji u skladu sa Doktrinarnim pristupom za liječenje pacijenata sa dijagnozom metastatskog melanoma, ispunjavaju kriterije za primjenu lijekova za navedeno oboljenje.

Komisija za uvođenje osiguranika u pravo korištenja lijekova za liječenje metastatskog melanoma održala je prvi sastanak 13.06.2018. godine. Na sastanku su  razmatrana  najnovija konzilijarna mišljenja za 32 pacijenta, dostavljena od nadležnih zdravstvenih ustanova koja u skladu sa Doktrinarnim pristupom za liječenje pacijenata sa dijagnozom metastatskog melanoma, trebaju ispunjavati kriterije za primjenu lijekova za navedeno oboljenje. Od ukupno pristigle dokumentacije, kod 2 pacijenta je u međuvremenu nastupio exitus letalis.

Komisija je ukupno izdala 16 saglasnosti za korištenje lijekova za liječenje metastatskog melanoma, a 12 je stavljeno na Listu čekanja. Za 2 pacijenta zatražena je dopuna medicinske dokumentacije.

Evidentno je da sredstva koja su u skladu sa Odlukom o rasporedu viška prihoda nad rashodima po Godišnjem obračunu Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, za 2017. godinu, namijenjena za liječenje oboljelih od metastatskog melanoma u 2018.godini, u iznosu od 2.500.000 KM, nisu dovoljna s obzirom na dostavljene spiskove pacijenata koji ispunjavaju kriterije za primjenu lijekova za metastaski melanom. Kako je Zavod od početka naglašavao, broj pacijenata koji ispunavaju medicinske kriterije za korištenje ovih lijekova, pa time i iznos sredstava koji je neophodno osigurati za njihovu nabavku,  značajno je veći od broja pacijenata i iznosa s kojim je istupalo Udruženje oboljelih od melanoma Federacije BiH. Podsjećamo prema izračunu Udruge oboljelih od melanoma Federacije BiH, a čiji članovi su i liječnici specijalisti onkolozi, dipl.eccc, dipl. Pravnici, prema preporukama onkoloških vodiča za Federaciju BiH, za 14 pacijena na godišnjoj razini potreban je iznos 2.474.760 KM bez PDV-a. Prema svemu navedenom neophodno je da se sve institucije, u skladu sa nadležnostima, uključe u osiguranje neophodnih sredstava kako bi svi pacijenti oboljeli od metastatskog melanoma imali Zakonom propisanu,  jednaku i pravičnu, dostupnost za liječenje. 

Drugi članci iz kategorije Aktuelnosti


Korisni linkovi


Pitanja i odgovori